bp

ספירה ואיסרו חג

שדה חיטה. תמונה מאת https://thoroughlyreviewed.com

בפירושו על תהילים הרש"ר הירש מסביר המשמעות של הביטוי "איסרו חג", שהמקריב קורבן צריך לקשור אותו סביב בחבלים עד שהוא מגיע לקצה שמזבח, כלומר שעל המקריב להכין את עצמו טוב טוב ולא להביא את קרבנו - שבדרך הרש"ר הירש היא הדעת הפנימית העמוק ביותר שלו - עד שהוא סיים את כל ההכנות שלו והגיע ממש עד הסוף - עד קרנות המזבח.

ספירה זה "האיסרו חג" של פסח אז איזה הכנה צריך לעסות פה ולאיזה מטרה?

ספירת העומר דומה לספירת ימי השבת. השבת של בראשית היתה ניתנת לכל בני האדם, . המטרה הייתה "לעשות" כלומר להשלים את הבנייה המוסרית של העולם. והמה עשו חשבונות רבים. אחרי קבלת התורה, עיקר אחריות על העבודה הזאת התגלגל על כלל ישראל. ספירת העומר היא תהליך כפולה ומכופלת מספירת ימי השבוע. אז למה זה "מתחיל" באיסרו חג ומה בדיוק המלכה שעושים למשך הספירה?

אולי זה יעזור לנו להבין את טיבו של האיסרו חג שלנו בניגוד לאיסרו חג אחר

אחרי 7 ימים של חג הסוכות, נגיע בע"ה בבריאות לשמיני עצרת, שהיא האיסרו חג של סוכות סוכות מתחילה בז' ימים שדי משוייכים לגויים:

"מצווה אחת קלה וסוכה שמע"

ומסתיימת בשמיני עצרת שדמויה לחדר היחוד

שמיני עצרת היא סוף קץ ותכלית לכל התהליך שעברנו עליו למשך סוכות: 70 הקורבנות כנגד 70 האומות, ה"לשב בסוכה", ערבאת המינים. אבל בשמיני עצרת אין את אלה, זה רק אנחנו והשם. והבריסקט.

אחרי הסוכות היתה קרבה ויחוד עצומה, ואילו פה בספירה יש דווקא פירוד מסויים. הלא נכנסנו לאבילות עכשיו. ולא רק זה, אבל אחרי ה"שלח את עמי" הנורא, וה"אז ישיר משה", עכשיו יש לנו רק חול וקוצים וארץ ציאה ועיף בלי מים. Ouch!

דיברנו בעבר על תחונת חג הסוכות שהוא גברי במיוחד, ועל הפסח שהיא נשי. בסוכות, רק אחרי שהתחונה הגברי של הנפש טרח עסק בבניין בית, רק אחרי שההתרגיל הזה הכניס לפסיכה של הזכר את עומק הגבורה שמחוייבת על עקרת הבית, רק אז הוא יכול ומסוגל להתכנס לחדר היחוד ולהתחיל את החיים המשותפים

ואילו בסוף הפסח, שהתחונה הנשית אז מתרגלת עיון, ההתמקדות, וכובד דעת עצומה, כדי להסיר את כל החמץ מהבית ולהימנע מלהכניס לתוכה אפילו משהו מבחוץ, רק אז, אחרי כל האיסורים החומרות והזהירות - ובואו נתן לזה שם - הלחץ של החג הנפלא הזה, היא מוכנה להתחיל את המסע הארוך והמאתגר, בשבילי המידות, שמביא בסופו למרגלות הר סיני.

וכמו שחברינו הרב מרזל דרש בערב חג, שלמלאכים אין יכולת להחזיק שתי רעיונות בבת אחת מה שאין כן בבני אדם, אנחנו עם ישראל שבחר בשבת וקיבל את התורה, עלינו להחזיק ולהבין ולהסתגל גם בתחונות הנפש היותר זכריות וגם את אלה שיותר נשיות. ואלה שהתחתנו יודעים טוב טוב שעיקר סביבת הגדילה זה הבית, ויחסי המשפחה הם ממש מפעל ומעבדה לתיקון המידות.

יהי רצון שכמו שניקינו את בתינו מחמץ ושמרנו את פינו מאיסור כך ינקא ויטהר השם את ליבינו מדעות מקולקלות וממידות רעות ,לעבדו באמת, ושנזכה לראות באספקלריא מאירה את בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן